CO ZYSKUJESZ

Co Czyni Nasze Studia Unikatowymi

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

​Dyplom studiów podyplomowych IT Business Management AGH jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach międzynarodowego systemu transferu punktów ECTS.

Wydarzenia Towarzyszące

Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na meetup’ach TMiT Association zogniskowanych wokół tematyki przywództwa oraz zarządzania talentami gromadzacych:

 • liderów branży dużych organizacji oraz startup’ów
 • managerów, ekspertów i praktyków biznesowych

prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, wykładów w formule TED talks oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie facebook events.

 

Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przezinfluencerów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w dedykowanej sekcji naszego bloga.

Wiedza i Umiejętności

Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu strategicznego zarządzania organizacją IT, nowoczesnej ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, budowania i zarządzania zespołami, zarządzania talentami w organizacji IT, nowoczesnego zwinnego zarządzania projektami, budowania kultury organizacyjnej w firmach z branży IT.

Potrafi sprawnie poruszać się w obszarze metodyk zarządzania projektem, zespołem i organizacją o strukturze korporacyjnej oraz typu start up w branży IT.

Kończący studia mają solidną bazę do tego, aby rozumieć, czym jest strategiczne zarządzanie i planowanie, jakie są metody i narzędzia efektywnego zarządzania talentami w organizacji IT, jak kreować i wdrażać kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu.

Rozwój Zawodowy

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu IT
 • Technical Team Leader
 • IT Manager / Kierownik IT / Dyrektor IT
 • Software Engineering Manager / Software Development Manager
 • Managing Director
 • IT/engineering Resource Manager
 • Development Manager
 • Właściciel lub osoba zarządzającej start up’em lub małą firmą IT

Relacje i Networking

Jedna z Czterech Ścieżek Certyfikacyjnych do Wyboru

Management 3.0

Zwinne podejście do całościowego zarządzania firmą i zespołem opracowane przez Jurgena Appelo. Dwudniowy warsztat przygotowujący do zarządzania samozarządzającymi się zespołami w modelu rozproszonym. Zajęcia prowadzone z naciskiem na odpowiednie motywowanie i rozwijanie pracowników, budowanie zespołów i aplikowanie metodologii zwinnych w codziennej pracy – przygotowuje studenta do zarządzania zespołami Agile.

Warsztat 2-dniowy

Blok 1

Moduł 1 Wprowadzenie

 • Przegląd metodyk zarządzania
 • Ewolucja od zarządzania 1.0 do 3.0
 • Koncepcja Management 3.0
 • Pryncypia i praktyki
 • Ćwiczenie – Obelisk Zin

Moduł 2 Menedżer MGT 3.0

 • Kultura organizacyjna i wartości
 • Służebne przywództwo (Servant Learship)
 • Kompetencje managera

Moduł 3 Metryki i system OKR

 • Ekosystem miar
 • OKR
 • Cele i Rezultaty
 • Ćwiczenie OKR

Blok 2

Moduł 4 Upełnomocnienie zespołów

 • Warunki Upełnomocnienia
 • Siedem Poziomów uprawnień
 • Gra – Delegation Poker

Moduł 5 Rozwijanie kompetencji

 • System i / kontra jednostki
 • Sposoby rozwijania kompetencji zespołu
 • Budowanie macierzy kompetencji

Moduł 6 Budowanie i rozwijanie struktur

 • Kto dostarcza wartość w firmie
 • Sieć to miejsce pracy
 • Dopasowanie zespołów do zadań
 • Gra – Meddlers

Lean Kanban

Warsztat certyfikujący Lean Kanban University. Podczas warsztatu, student zapoznaje się z podstawami metodologii Kanban, metodami wizualizacji przepływu danych i uczy się budować Tablicę Kanban. Słuchacz potrafi rozpoznać 4 Typy systemów, umieć zastosować je w praktyce i poprowadzić spotkanie Kanban. Słuchacz uzyskuje tytuł TKP (Team Kanban Practitioner).

Warsztat 2-dniowy

Blok I

Moduł 1 Wprowadzenie

 • Rys historyczny
 • Doświadczenie Kanban w grupie – ankieta
 • Założenia metodologii Kanban, pryncypia i praktyki
 • Znaczenie Kanban w biznesie

Moduł 2. Koncepcje Kanban

 • Tablica, tworzenie kart
 • Przepływ Pracy i Czas Cyklu
 • Praca Cząstkowa (WIP)
 • Prawo Little’a
 • Klasy serwisowe

Moduł 3. 7 Praktyk Kanban

 • Od wizualizacji do ewolucji

Blok II

Moduł 1. Symulacja Kanban

 • Wprowadzenie do studium gry
 • Praca w grupach tworzenie kanwy
 • Tablica Kanban – budowa i mechanika przemieszczania zadań
 • Limity Pracy w toku

Moduł 2. Wprowadzenie do STATIK

 • Omówienie metodologii

Przykłady wdrożeń Kanban w organizacjach

 

Lean Change

Certyfikujący panel Zwinnego Zarządzania Zmianą, opracowany przez Jasona Little. Podczas warsztatu, studenci zostaną zapoznani z wieloma dostępnymi metodologiami i przygotowani do wprowadzenia modelu mieszanego/iteracyjnego, opartego na ciągłych eksperymentach do różnej wielkości projektów z dziedziny Zarządzania Zmianą.

Warsztat 2-dniowy

Dzień 1 – Blok I

Moduł 1 Wprowadzenie

 • Rys historyczny
 • Założenia metodologii Lean Change Management

Moduł 2. Czym jest Lean Change Management

 • Podobieństwa i różnice z innymi modelami zarządzania zmianą
 • Model Lean Change Management i jego cykle

Moduł 3. Agile Change Manangement:

 • Wartości i pryncypia zwinnego zarządzania
 • Zwinne zarządzanie a zarządzanie zmianą w organizacji

Moduł 4. Incremental Change:

 • Redukowanie niepewności w procesie zarządzania zmianą
 • Ustalanie celów i rezultatów zmiany oraz sposoby ich monitorowania
 • Zwinne zarządzanie a zarządzanie zmianą w organizacji

Moduł 5. People:

 • Czym jest opór przed zmianą
 • Dlaczego większość projektów zmiany się nie udaje i co zrobić w zamian, aby odnieść sukces
 • W jaki sposób ludzie odpowiadają na propozycję zmian i w jaki sposób pomóc im w adoptowaniu się do zmian

Dzień 2 – Blok II

Moduł 6. Alignment:

 • W jaki sposób użyć lekkich narzędzi weryfikacji gotowości do zmiany
 • W jaki sposób użyć lekkich narzędzi weryfikacji do planowania i zarządzania zmianą

Moduł 7. Experiments:

 • Jak odejść od zadaniowego zarządzania zmianą?
 • Po co oraz jak planować i realizować eksperymenty w procesie zarządzania zmianą
 • Jak planować i zarządzać komunikacją w zarządzaniu zmianą?
 • Jak pracować w projekcie zarządzania zmianą z interesariuszami?

Moduł 8. Your Change Framework:

 • Jak zbudować własny model zarządzania zmianą?

Podsumowanie i wnioski z zajęć

 

PMP

Project Management Proffesional – warsztat przygotowujący do przystąpienia do certyfikacji PMP. Uczestnik zdobywa 35 PDU które są konieczne do przystąpienia do egzaminu. Zajęcia prowadzone rozłącznie, w bloku pierwszym następuje wprowadzenie słuchacza w metodykę PMP, po którym zlecona jest praca domowa (kurs online), blok drugi to repetytorium i konwersatorium które kończą się omówieniem egzaminu.

Warsztat 2-dniowy

Moduł 1

Zarządzanie projektami w organizacjach

 • Podstawowe pojęcia związane z zarządzania projektami w metodyce PMI
 • 10 obszarów wiedzy zarządzania projektami,
 • Procesy planowania projektu

Moduł 2 Zarządzanie zakresem, harmonogramem i kosztami

 • Proces definiowania wymagań projektu,
 • Budowanie struktury podziału pracy (WBS),
 • Diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
 • Zintegrowany proces zarządzania zmianami,

Moduł 3: Zarządzanie ryzykiem, jakością i dostawcami

 • Proces zarządzania ryzykiem projektowym,
 • Jakość a zarządzanie projektami,
 • Planowanie zakupów,
 • Zamknięcie kontraktu.

Praca domowa – Kurs online

Blok 4: Zarządzanie zespołem, komunikacją i interesariuszami

 • Planowanie komunikacji w projekcie,
 • Analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
 • Podział ról w zespole projektowym,
 • Planowanie zarządzania interesariuszami,

Blok 5: Przygotowanie do egzaminu

 • Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®,
 • Specyfika pytań egzaminacyjnych PMP®,
 • Plan procesu przygotowania do egzaminu,
 • Proces zgłoszeniowy, egzamin i wyniki

IT Business Management AGH

wh@agh.edu.pl

+48 12 617 4250

Gramatyka 8a

30-071 Kraków