REKRUTACJA I KONTAKT

Rekrutacja

Organizator studiów:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opiekunowie studiów:
Justyna Pawlak-Mihułka – pomysłodawca i opiekun merytoryczny
dr Tomasz Piróg – kierownik studiów

Rekrutacja: trwają zapisy na III-cią edycję 2019/2020

W celu rekrutacji prosimy o:

1. Kontakt z Katarzyną Chromik-Myśliwiec (tel: 126174251, email: chromik@agh.edu.pl) lub z Justyną Pawlak-Mihułka (tel: +48693416335, email: justyna.mihulka@freenovation.org)

2. Wypełnienie i przesłanie poniższych dokumentów:

Podanie   Kwestionariusz

+ krótki życiorys zawodowy (CV)

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną (chromik@agh.edu.pl), tradycyjną lub osobiście na adres:

Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
(z dopiskiem: “IT Business Management – Katarzyna Chromik-Myśliwiec”, pok. 25).

3. Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia transakcji: całość studiów: 8 500 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 4 250 zł)

 • Dane do wpłaty: TBA
  Tytuł wpłaty: ITBM edycja III 430.6374, imię i nazwisko słuchacza
  Kwota opłaty za 1 semestr to 4 250 zł
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT
 • Termin zgłoszeń: rekrutacja na III-cią edycję trwa do 11.10.2019 lub do wyczerpania miejsc!

Informacje

 • Czas trwania:  222 godziny, 2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.)
 • Maksymalna liczba miejsc: 20
 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). 
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
  • Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
  • Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

  W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.

Tryb zgłoszeń: Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.

Zasady ukończenia studiów:

Oceny z przedmiotów wystawiane są bezpośrednio po skończeniu zjazdu, na którym odbywały się zajęcia. Zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów.  Studia odbywają się w okresie od października do września. Zasady studiowania wynikają bezpośrednio z Regulaminu studiów podyplomowych AGH.

Warunkiem koniecznym zaliczenia studiów jest obecność odnotowana na połowie wykładanych przedmiotów (w dniu ich przeprowadzenia) i uzyskanie zaliczenia lub oceny pozytywnej. Ocena końcowa ze studiów jest średnią ocen z przedmiotów. Frekwencja niższa niż 80% wpływa na ocenę końcową. Przy frekwencji 50-80% można odrobić nieobecności w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. W przypadku braku odrobienia nieobecności najwyższa ocena końcowa możliwa do zdobycia to 4.0.

Kontakt

Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego – opiekun merytoryczny:

Justyna Pawlak-Mihułka
​telefon: +48 693 416 335
email: justyna.mihulka@freenovation.org

Informacje dla kandydatów i uczestników:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec
telefon: 12 617 42 51
email: chromik@agh.edu.pl

Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
​email: tpirog@agh.edu.pl

IT Business Management AGH

wh@agh.edu.pl

+48 12 617 4250

Gramatyka 8a

30-071 Kraków