PROGRAM STUDIÓW

IT BUSINESS MANAGEMENT AGH

Pobierz Program Studiów
Blok I | Strategic & Operation Management
(kliknij w nazwy przedmiotów, aby rozwinąć ich opis)
1. Nowoczesna Ekonomia
dr Bartłomiej Biga

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w aktualne problemy gospodarcze oraz przedstawienie wybranych współczesnych koncepcji ekonomicznych. Szczególną uwagę poświęca się na problematykę roli zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach oraz kwestię zarządzania aktywami miękkimi. Omawianie tej problematyki jest dokonywane w oparciu o postrzeganie przedsiębiorstwa jako procesora wartości – nie tylko ekonomicznych. Istotnym wątkiem zajęć są także różnice, które zachodzą w gospodarce w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej.
2. Przedsiębiorczość i Innowacyjność w IT
prof. Maria Nawojczyk / dr Joanna Pyrkosz-Pacyna / Marcel Dziedzic

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom przedsiębiorczości i innowacyjności jako aktywności ukierunkowanej ekonomicznie, ale także uwarunkowanej społecznie, politycznie i kulturowo. Ważnym aspektem naszych rozważań będzie ukazanie psychologicznych mechanizmów innowacyjności. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z twórczością, przedsiębiorczością oraz motywacją w procesach innowacyjnych. Elementem zajęć będą odnośniki do znanych firm i innowacyjnych twórców z branży IT i nie tylko a także prezentacje i przykłady innowacyjnych rozwiązań. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytania – jak dochodzi do powstawania innowacji? Dlaczego jedni ludzie są bardziej innowacyjni niż inni? Czy odpowiednie środowisko może wspierać innowacyjność?
3. Zarządzanie Strategiczne w IT
Wojciech Mach / dr Piotr Prokopowicz

Zarządzanie strategiczne to jeden z kluczowych procesów każdej organizacji, w ramach którego określane są długofalowe cele organizacyjne oraz rozstrzygane są podstawowe dylematy związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jest to proces powiązany z innymi istotnymi wymiarami zarządzania organizacją – jakością przywództwa, zarządzaniem wiedzą, rekrutacją i selekcją, rozwojem organizacyjnym oraz zarządzaniem zmianą. W ramach zajęć z zakresu „Zarządzania strategicznego" studenci poznają podstawowe pojęcia oraz modele planowania i zarządzania strategicznego oraz zobaczą jak wygląda ich wdrożenie w rzeczywistości międzynarodowej korporacji. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie związane z wdrażaniem strategii, oporem wobec zmian, wdrożeniami międzykulturowymi oraz perspektywą globalną zarządzania strategicznego. Zajęcia prowadzone będą w formie kreatywnego dialogu między prowadzącymi – prezentującymi różne perspektywy i podejścia do zarządzania strategicznego – oraz uczestnikami. Kulminacją zajęć będzie przeprowadzenie gry decyzyjnej z zakresu strategicznego zarządzania zmianą; „StrategIZE", w ramach której uczestnicy będą w stanie zweryfikować i utrwalić swoją wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.
4. Kultura Organizacyjna jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej
Krzysztof Raś, MBA / dr Tomasz Piróg

Kurs ma na celu spojrzenie na pojęcie „kultura organizacyjna" przez pryzmat wiedzy naukowej. Studenci zapoznają się ze zmianami społeczno-kulturowymi, które sprzyjają wzrostowi znaczenia „kultury organizacyjnej" w zarządzaniu przedsiębiorstwami i niejednoznacznością tego pojęcia. Przedstawienie różnych perspektyw poznawczych uwrażliwi uczestników zajęć na zjawiska, o których warto pamiętać przy kształtowaniu kultur organizacyjnych w podmiotach rynkowych. Studenci zostaną wprowadzeni w tematykę budowy kultury organizacyjnej, jako elementu przewagi nad konkurencją. Kultura organizacyjna, jako nienamacalna wartość, często jest pomijana na rzecz zbyt mocnego ukierunkowania na cele biznesowe. Poprzez ćwiczenia warsztatowe studenci zapoznają się z prawdziwymi, życiowymi sytuacjami (tzw. Use Case'y). Efektem zajęć będzie zainspirowanie studentów do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy z obszaru budowania i rozwijania kultury organizacyjnej.
5. Progresywne Organizacje
Paweł Brodziński

Mimo faktu, że otoczenie, w którym funkcjonują organizacje, w ciągu ostatniego stulecia zmieniło się diametralnie, powszechnie stosowane metody zarządzania organizacjami opierają się w znacznej mierze na ideach opublikowanych przez Fredericka Winslowa Taylora w 1911 roku w książce „Zasady naukowego zarządzania". Począwszy od drugiej połowy XX wieku pojedyncze organizacje zaczęły stosować inne podejście do zarządzania i organizacji pracy. W ostatnich latach, głównie dzięki rosnącej popularności Turkusowej samoorganizacji, alternatywne podejścia do zarządzania trafiają do popularnej świadomości.

Progresywne metody zarządzania to zbiorcza nazwa opisująca cały wachlarz różnych, nieortodoksyjnych sposobów zarządzania organizacjami. Mimo wielu różnic implementacyjnych, w centrum progresywnych metod zarządzania znajdują się te same wartości: autonomia pracownika, transparentność, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wspólny cel, czy dążenie do mistrzostwa.

Wynikiem zastosowania tych nieortodoksyjnych metod jest wyższe zaangażowanie pracowników, lepsza skuteczność organizacji oraz jej długoterminowa stabilność.
6. Zarządzanie Ciągłością Biznesu oraz Ryzykiem w IT
Krystyna Pietrzykowska

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom praktycznych zagadnień związanych ze zarządzanie ciągłością biznesu oraz ryzykiem w IT. Ćwiczenia dotyczą:

 • Zarządzanie kryzysowe (analiza zagrożeń, ocena podatności na zagrożenia, reakcja i przywrócenie po kryzysie, testowanie)
 • Zarządzanie ryzykiem organizacji (ryzyko strategiczne).
 • Transformacja organizacyjna
7. Umowy w IT. Prawo autorskie. Zamówienia Publiczne
dr Marek Benio / dr Bartłomiej Biga

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego). Najważniejsze zagadnienia z tego obszaru będą analizowane pod kątem przedsiębiorstw, w których zasadniczym zadaniem pracowników jest wytwarzanie własności intelektualnej. Druga część zajęć poświęcona jest rozmaitym formom zatrudnienia w branży IT – od umowy o pracę, przez umowę o świadczenie usług, dzieło, aż po relacje B2B. Poznanie ich cech jest warunkiem optymalnego dostosowania formy zatrudnienia do oczekiwań stron.
Blok II | IT Project Management
8. Wprowadzenie do zarządzania projektami
dr Ryszard Kołodziej

Zajęcia stanowią wprowadzenie do pracy w środowisku projektowym. Ich celem jest przygotowanie uczestników do roli członków zespołów projektowych lub kierowników projektów, poprzez poznanie podstawowych pojęć oraz zasad i technik zarządzania projektem. Pozwolą także uczestnikom nauczyć się dobierać sposób podejścia do projektu w zależności od branży, rodzaju produktu i warunków w otoczeniu.
9. Zwinne Metodyki Zarządzania Projektem - Scrum vs. Kanban
Remigiusz Dudek

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką zarządzania projektami IT w środowiskach wymagających zwinnego podejścia. Poprzez wiele ćwiczeń i symulacji studenci będą mogli własnoręcznie stworzyć wszystkie atrybuty metodyki Scrum. Szereg dyskusji nad kontrowersyjnymi zagadnieniami będzie inspiracją do świadomego dobrania procesu wytwarzania, który dobrze odpowiada specyfice danego środowiska pracy.
10. Product Development & Design Thinking Workshop
dr Seweryn Rudnicki / Maciej Chart-Olasiński

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi metodami i narzędziami budowania i rozwoju produktów przy wykorzystaniu mieszanki teorii, symulacji i use-case'ów ze startupów technologicznych. Uczestnicy dowiedzą się czego wymaga bycie dobrym Product Ownerem, jakie narzędzia i metody wspierają odkrywanie wartości dla użytkownika i poszukają odpowiedzi na pytanie „jak budować produkt, który ludzie pokochają?".

Design thinking to jedna z najważniejszych metod tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które odpowiadają potrzebom i możliwościom ich użytkowników. Wywodzi się z Doliny Krzemowej a obecnie jest stosowana globalnie zarówno przez duże organizacje, jak i małe start-upy. W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki nie tylko poznają zasady pracy tą metodą i zrozumieją jej rolę we współczesnym biznesie (user-driven, design-driven), ale także zyskają bezpośrednie doświadczenie jej użycia w praktyce.
11. Zarządzanie Zmianą
Piotr Sarecki, MBA / Andrzej Domagała

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat zmiany jako kompletnego i systematycznego procesu zarządzania, uświadomienie naturalnej sytuacji oporu ludzi, w sytuacjach prywatnych, edukacyjnych oraz zawodowych, rozwinięcie umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału ludzi i zasobów do osiągnięcia optymalnych efektów zmiany.

Zajęcia prowadzone są w dwóch blokach: pierwszy koncentruje się na zjawisku zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie, wprowadza słuchacza w świat zarządzania zmianą, omawia przykłady wdrożeń zmian w organizacjach, przedstawia najbardziej popularne koncepcje i metodyki oraz dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie analizy interesariuszy i sposobów komunikacji z nimi. Drugi blok prezentuje zmianę jako proces. Uczestnicy przećwiczą w nim wybrane narzędzia pomagające efektywnie wdrożyć zmianę w zespole.
12. Workshop: Zwinny Manager
Piotr Sarecki, MBA

Program składający się z sześciu modułów, każdy moduł trwa jedną godzinę.

Każdy z modułów dedykowany jest innemu zagadnieniu, finalnym celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie motywowania podległych zespołów, radzenia sobie z niezadowoleniem podwładnych podczas wprowadzania zmian jak i przy wykonywaniu powtarzalnych czynności oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i samodoskonaleniu.
Blok III | Managerial Skills
13. Nowoczesna Rekrutacja w IT
Justyna Pawlak-Mihułka

Zajęcia mają na celu przygotowanie do prowadzenia rekrutacji w oparciu o dopasowanie do kultury organizacyjnej. Rekrutacja zostanie przedstawiona jako jakościowy proces składający się z kilku chronologicznie następujących po sobie etapów. Studenci w sposób praktyczny poznają sposób mapowania procesu rekrutacji. W czasie zajęć, prowadzonych w sposób interaktywny (konwersatoria i ćwiczenia) zostaną omówione kluczowe elementy rekrutacji oraz metody i narzędzia wykorzystane na poszczególnych etapach. Kurs rozpocznie się tworzeniem mapy procesu rekrutacji przez studentów. Następnie omówione zostaną poszczególne etapy: otwarcie procesu (briefing, opis stanowiska), ewaluacja kandydatów (Competency Based Interview), ofertowanie i zamknięcie rekrutacji, które rozpoczyna on-boarding. W czasie zajęć zostanie również przedstawiony sposób wykorzystania filozofii Agile i metodologii Lean w rekrutacji, jako sposobu na usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu rekrutacyjnego.
14. Performance & Talent Management
Marcin Zabrzański

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z tematem zarządzania jakością i wydajnością pracy w firmie. Wykład teoretyczny i ćwiczenia przedstawią kompleksowo tematykę Performance Management (krótkie tło historyczne, stan obecny oraz kierunki na przyszłość, elementy kluczowe, procesy pochodne i wspomagające systemy HR IT). Nacisk położony zostanie na możliwość praktycznej aplikacji zdobytej wiedzy w procesach istniejących w firmie, niezależnie od funkcjonującego w niej systemu PM i TM.
15. Motywacja i Zaangażowanie Pracowników
Aleksandra Wiśniewska

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami motywacji i zaangażowania pracowników. Podczas zajęć będą również omawiane najnowsze praktyki firm technologicznych/IT, badania oraz skuteczności różnych metod motywowania i angażowania pracowników.
16. Umiejętności Menedżerskie
Magdalena Kopyściańska / Barbara Globisz-Durawa

Celem zajęć jest zapoznanie się z wyzwaniami jakie stoją przed nowo awansowanymi menedżerami oraz zrozumienie czym funkcje menedżerskie różnią się od zadań eksperta i specjalisty. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym i współczesnym modelem przywództwa oraz kompetencjami koniecznymi do sprawowania tej funkcji. Będą również mieli okazję przećwiczyć wybrane umiejętności w warsztatowej części zajęć.
17. Lider Różnorodnych Zespołów
dr Joanna Heidtman / Piotr Piasecki

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Są nastawione na przekazanie najważniejszej dla menedżerów wiedzy na temat z różnorodnym zespołem, zarządzania uwzględniającego indywidualne różnice w zachowaniu, stylu pracy i komunikacji oraz nauczenie się aplikowania tej wiedzy w praktyce.

Zagadnienia:

 • Zespoły otwarte w nowoczesnych organizacjach
 • Czy Twój zespój jest „zespołem X"? (diagnoza, kwestionariusz)
 • Różnorodność indywidualnych stylów zachowania i stylów pracy
 • Wywieranie wpływu przez lidera – jak dopasować pracę z ludźmi w różnorodnych zespołach?
 • Uzyskiwanie efektu synergii w różnorodnym zespole
 • Kierowanie pracą różnorodnego zespołu
18. Leading High Performing Teams
Mateusz Kwaśniewski

Celem zajęć jest poznanie praktycznych narzędzi, które pozwolą zrealizować hasło "make people awesome" w obrębie zespołu IT. Zamiast koncentrować się na tradycyjnie rozumianym motywowaniu pracowników, zastanowimy się jak zatrudnić zmotywowanych ludzi i stworzyć im bezpiecznie środowisko pracy. Środowisko, w którym mogą dostarczać wartość, przeprowadzać eksperymenty i realizować swoje aspiracje zawodowe. Zamiast ogólnych modeli, zastanowimy się co działa w kontekście IT. Zamiast uczyć się mowy ciała czy sposobu mówienia, zastanowimy się jak zdobyć szacunek i zaufanie swoją wiedzą, empatią i rezultatami.
19. Narzędzia Wpływu Skutecznego Menedżera
Andrzej Domagała

Zajęcia ukierunkowane są na podniesienie efektywności osobistej w wywieraniu wpływu na współpracowników, partnerów biznesowych. Kurs prowadzony jest w dwóch blokach. W pierwszym uwaga poświęcona jest metodom i technikom wywierania wpływu w sytuacji wystarczającego zaufania i zaangażowania stron. Druga część kursu koncentruje uwagę na komunikacji w sytuacjach trudnych np. różnych, sprzecznych interesów, różnic osobowościowych.
20. Zarządzanie międzykulturowe. Zarządzanie wirtualnym zespołem.
Monika Chutnik

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat mechanizmów międzykulturowej i wirtualnej współpracy. Będziemy nie tyle eksplorować różnice kulturowe, co docierać do ich przyczyn i poznawać stojące za nimi mechanizmy – po to, żeby w efekcie każdy z uczestników stał się bardziej kompetentny w prowadzeniu międzynarodowych projektów i budowaniu długotrwałych udanych międzykulturowych relacji. Kurs ma formę warsztatu z materiałem wideo, mailami, komunikacją wirtualną. Oparty jest na case study międzynarodowego zespołu projektowego.
21. Prezentacje Publiczne i Komunikacja Biznesowa
Jerzy Zientkowski

Zajęcia mają na celu zbudować umiejętności i nawyki, wspierające skuteczną komunikację biznesową. Kształcą nawyk słuchania najpierw, mówienia później. Niezależnie od miejsca ich wykorzystania – sprzedaż, marketing, zarządzanie i kierowanie kadrami, rozwój osobisty, szkolenia, prezentacje, lista jest długa – pomagają zrozumieć, jak mówić do ludzi, żeby chcieli słuchać. Uzupełnieniem jest wiedza z zakresu biznesowego wykorzystania prezentacji: jak, gdzie i do kogo mówić, żeby zdobyć klientów i zbudować z nimi relacje; jak przygotowywać prezentacje według schematu, który zamienia wykład w sprzedaż.
Blok IV | IT Architecture and Technology
22. Agile Development
Bartosz Czerwiński

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę współczesnych metod wytwarzania oprogramowania oraz narzędzi z powodzeniem stosowanych w branży IT na całym świecie. Biorąc pod uwagę docelową grupę słuchaczy (liderzy i przyszli liderzy IT), nacisk zostanie położony na te aspekty procesu wytwarzania, które mają istotny wpływ na efektywność pracy zespołów inżynierów. Wprowadzenie teoretyczne będzie uzupełnione zajęciami warsztatowymi, które pozwolą słuchaczom nie tylko zastosować nowo zdobytą wiedzę w praktyce, ale również spojrzeć na poszczególne elementy procesu wytwarzania z różnych perspektyw.
23. Agile Testing and Documentation
Michał Kordas / Paweł Kowaluk

Uczestnicy poznają:

 • podstawowe zasady i korzyści płynące ze zwinnego testowania aplikacji
 • różnice między testowaniem w klasycznym a zwinnym środowisku
 • rolę testera w projekcie zwinnym
 • piramidę testów, kwadranty testowe oraz pojęcia TDD, ATDD i BDD
 • koncept retrospektywy, ciągłej integracji oraz dostarczania
 • narzędzia dostępne dla testerów zwinnych
 • korzyści płynące ze zwinnego podejścia oraz częstej informacji zwrotnej
Uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest komunikacja techniczna i jakie są rodzaje dokumentacji
 • w jakiej postaci i w jakim zakresie dokumentacja ma znaczenie dla różnych typów przedsiębiorstw w branży IT, oprogramowania, i innych nowoczesnych technologii
 • w jaki sposób treść techniczna przekłada się na sprzedaż
 • jak działa proces wytwarzania i utrzymywania treści technicznej
 • jakie są trendy i narzędzia w komunikacji technicznej.
24. Strategic Patterns of Domain Driven Design
Sławek Sobótka

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom metodyki Domain Driven Design. Ze względu na kierunek studiów nacisk zostanie położony na podzbiór DDD związany z projektowaniem strategicznym, które jest dedykowane architektom i liderom technicznym. Zajęcia dostarczą praktycznej wiedzy i narzędzi, pomocnych przy radzeniu sobie z projektami dużej skali pod względem złożoności i rozmiaru zespołu.
25. Software Architecture - Microservices | Architektura nowoczesnych systemów IT
Jakub Kubryński

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z obecnymi trendami i rozwiązaniami w zakresie architektury systemów informatycznych. Nacisk położony będzie na wykorzystanie chmury do tworzenia skalowanych systemów, szeroko zakrojonej automatyzacji wspierającej rozwój systemów rozproszonych, a także wprowadzenie do zagadnień ciągłego dostarczania i monitoringu.
26. Data-Driven Organizations
dr Tomasz Orzechowski / dr Andrzej Izworski

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom obszaru analizy danych, w szczególności jej wykorzystania w budowaniu produktów informatycznych. Nacisk zostanie położony przede wszystkim na wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz metod, z którymi stykają się osoby odpowiedzialne za tego typu projekty. Ponadto przedstawione zostaną szczegółowo role osób, które tworzą rozwiązania przetwarzające duże zbiory danych, a także popularne narzędzia stosowane zarówno do budowania produktów informatycznych jak również analizy danych biznesowych.
Poznaj Wykładowców
Poznaj zespół ekspertów prowadzących kursy w ramach studiów IT Business Management AGH