PROGRAM STUDIÓW

IT BUSINESS MANAGEMENT AGH

Pobierz Program Studiów
Blok I | Strategic & Operation Management
(kliknij w nazwy przedmiotów, aby rozwinąć ich opis)
1. Nowoczesna Ekonomia
Prowadzący kurs: dr Bartłomiej Biga | Rodzaj zajęć: wykład/konwersatorium/case study | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w aktualne problemy gospodarcze oraz przedstawienie wybranych współczesnych koncepcji ekonomicznych. Szczególną uwagę poświęca się na problematykę roli zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach oraz kwestię zarządzania aktywami miękkimi. Omawianie tej problematyki jest dokonywane w oparciu o postrzeganie przedsiębiorstwa jako procesora wartości – nie tylko ekonomicznych. Istotnym wątkiem zajęć są także różnice, które zachodzą w gospodarce w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej.

Uczestnik zajęć pozna najważniejsze współczesne problemy ekonomii, rozumie proces zmian dokonujących się w efekcie czwartej rewolucji przemysłowej i rozwoju rynku cyfrowego, dostrzega zawodność metod zarządzania własnością intelektualna przedsiębiorstw opartą na monopolach prawnych. Zajęcia pozwolą uczestnikowi wykorzystać wiedzę o współczesnych problemach i wyzwaniach ekonomicznych w tworzeniu / zarządzaniu przedsiębiorstwem, poszerzyć instrumentarium zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa o narzędzia inne niż monopole prawne oraz szybko identyfikować obszary wymagające dostosowania do nowych zjawisk w rzeczywistości gospodarczej.
2. Przedsiębiorczość i Innowacyjność w IT
Prowadzący kurs: prof. Maria Nawojczyk / dr Joanna Pyrkosz-Pacyna | Rodzaj zajęć: konwersatorium |
Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom przedsiębiorczości i innowacyjności jako aktywności ukierunkowanej ekonomicznie, ale także uwarunkowanej społecznie, politycznie i kulturowo. Ważnym aspektem naszych rozważań będzie ukazanie psychologicznych mechanizmów innowacyjności. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z twórczością, przedsiębiorczością oraz motywacją w procesach innowacyjnych. Elementem zajęć będą odnośniki do znanych firm i innowacyjnych twórców z branży IT i nie tylko, a także prezentacje i przykłady innowacyjnych rozwiązań. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytania – jak dochodzi do powstawania innowacji? Dlaczego jedni ludzie są bardziej innowacyjni niż inni? Czy odpowiednie środowisko może wspierać innowacyjność?

Uczestnik zajęć zrozumie zjawisko przedsiębiorczości w skali mikro i makro społecznej i ekonomicznej, potrafi wskazać zależności pomiędzy przedsiębiorczością oraz innowacyjnością w różnych sektorach gospodarki, pozna podstawowe mechanizmy rozwoju i hamowania zachowań przedsiębiorczych oraz rozumie znaczenie czynników motywacyjnych na wszystkich etapach aktywności przedsiębiorczej.
3. Zarządzanie Strategiczne w IT
Prowadzący kurs: Wojciech Mach / dr Piotr Prokopowicz | Ilość godzin: 12

Zarządzanie strategiczne to jeden z kluczowych procesów każdej organizacji, w ramach którego określane są długofalowe cele organizacyjne oraz rozstrzygane są podstawowe dylematy związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jest to proces powiązany z innymi istotnymi wymiarami zarządzania organizacją – jakością przywództwa, zarządzaniem wiedzą, rekrutacją i selekcją, rozwojem organizacyjnym oraz zarządzaniem zmianą. W ramach zajęć z zakresu „Zarządzania strategicznego" studenci poznają podstawowe pojęcia oraz modele planowania i zarządzania strategicznego oraz zobaczą jak wygląda ich wdrożenie w rzeczywistości międzynarodowej korporacji. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie związane z wdrażaniem strategii, oporem wobec zmian, wdrożeniami międzykulturowymi oraz perspektywą globalną zarządzania strategicznego. Zajęcia prowadzone będą w formie kreatywnego dialogu między prowadzącymi – prezentującymi różne perspektywy i podejścia do zarządzania strategicznego – oraz uczestnikami. Kulminacją zajęć będzie przeprowadzenie gry decyzyjnej z zakresu strategicznego zarządzania zmianą; „StrategIZE", w ramach której uczestnicy będą w stanie zweryfikować i utrwalić swoją wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.
4. Kultura Organizacyjna jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej
Prowadzący kurs: Krzysztof Raś, MBA / dr Tomasz Piróg | Rodzaj zajęć: wykład/warsztaty | Ilość godzin: 8

Zajęcia składają się z dwóch bloków:

Blok I ma na celu spojrzenie na pojęcie „kultura organizacyjna" przez pryzmat wiedzy naukowej. Studenci zapoznają się ze zmianami społeczno-kulturowymi, które sprzyjają wzrostowi znaczenia „kultury organizacyjnej" w zarządzaniu przedsiębiorstwami i niejednoznacznością tego pojęcia. Przedstawienie różnych perspektyw poznawczych uwrażliwi uczestników zajęć na zjawiska, o których warto pamiętać przy kształtowaniu kultur organizacyjnych w podmiotach rynkowych.

Blok II ma na celu wprowadzenie w tematykę budowy kultury organizacyjnej, jako elementu przewagi nad konkurencją, poprzez angażowanie pracowników w życie organizacji. Poprzez ćwiczenia warsztatowe studenci zapoznają się z prawdziwymi, życiowymi sytuacjami (tzw. Use Case'y). Zajęcia kończą się 90-minutowym warsztatem, który w sposób praktyczny pozwala zdefiniować pożądaną kulturę organizacyjna w (nie)istniejącej organizacji. Efektem zajęć będzie zainspirowanie studentów do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy z obszaru budowania i rozwijania kultury organizacyjnej.
5. Progresywne Organizacje
Prowadzący kurs: Paweł Brodziński | Ilość godzin: 8

Mimo faktu, że otoczenie, w którym funkcjonują organizacje, w ciągu ostatniego stulecia zmieniło się diametralnie, powszechnie stosowane metody zarządzania organizacjami opierają się w znacznej mierze na ideach opublikowanych przez Fredericka Winslowa Taylora w 1911 roku w książce „Zasady naukowego zarządzania". Począwszy od drugiej połowy XX wieku, pojedyncze organizacje zaczęły stosować inne podejście do zarządzania i organizacji pracy. W ostatnich latach, głównie dzięki rosnącej popularności Turkusowej samoorganizacji, alternatywne podejścia do zarządzania trafiają do popularnej świadomości.

Progresywne metody zarządzania to zbiorcza nazwa opisująca cały wachlarz różnych, nieortodoksyjnych sposobów zarządzania organizacjami. Mimo wielu różnic implementacyjnych, w centrum progresywnych metod zarządzania znajdują się te same wartości: autonomia pracownika, transparentność, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wspólny cel, czy dążenie do mistrzostwa.

Wynikiem zastosowania tych nieortodoksyjnych metod jest wyższe zaangażowanie pracowników, lepsza skuteczność organizacji oraz jej długoterminowa stabilność.
6. Zarządzanie Ciągłością Biznesu oraz Ryzykiem w IT
Prowadzący kurs: Krystyna Pietrzykowska | Ilość godzin: 6

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom praktycznych zagadnień związanych ze zarządzanie ciągłością biznesu oraz ryzykiem w IT. Ćwiczenia dotyczą:

 • Zarządzanie kryzysowe (analiza zagrożeń, ocena podatności na zagrożenia, reakcja i przywrócenie po kryzysie, testowanie)
 • Zarządzanie ryzykiem organizacji (ryzyko strategiczne).
 • Transformacja organizacyjna
7. Umowy w IT. Prawo autorskie. Zamówienia Publiczne
Prowadzący kurs: dr Marek Benio / dr Bartłomiej Biga | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego). Najważniejsze zagadnienia z tego obszaru będą analizowane pod kątem przedsiębiorstw, w których zasadniczym zadaniem pracowników jest wytwarzanie własności intelektualnej. Druga część zajęć poświęcona jest rozmaitym formom zatrudnienia w branży IT – od umowy o pracę, przez umowę o świadczenie usług, dzieło, aż po relacje B2B. Poznanie ich cech jest warunkiem optymalnego dostosowania formy zatrudnienia do oczekiwań stron.
Blok II | IT Project Management
8. Wprowadzenie do zarządzania projektami
Prowadzący kurs: dr Ryszard Kołodziej | Rodzaj zajęć: wykład/konwersatorium/warsztaty | Ilość godzin: 6

Zajęcia stanowią wprowadzenie do pracy w środowisku projektowym. Ich celem jest przygotowanie uczestników do roli członków zespołów projektowych lub kierowników projektów, poprzez poznanie podstawowych pojęć oraz zasad i technik zarządzania projektem. Pozwolą także uczestnikom nauczyć się dobierać sposób podejścia do projektu w zależności od branży, rodzaju produktu i warunków w otoczeniu.

Uczestnik zajęć pozna różne cykle życia projektów oraz podejścia (tradycyjne, zwinne i ekstremalne) do zarządzania projektem, potrafi rozróżnić standardy i metodyki zarządzania projektami od metodyk wytwórczych w branży IT oraz metodyk organizacyjnych i rozumie język stosowany w zarządzaniu projektami, a także rozróżnia projekty, programy oraz portfele projektów. Zajęcia pozwolą uczestnikowi przygotować się do roli lidera zespołu projektowego i łatwiej poruszać się w środowisku projektowym w swojej organizacji, w kontekście potrzebnych kompetencji i uprawnień, w różnych strukturach organizacyjnych, w tym strukturach macierzowych.
9. Zwinne Metodyki Zarządzania Projektem - Scrum vs. Kanban
Prowadzący kurs: Remigiusz Dudek | Ilość godzin: 12

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką zarządzania projektami IT w środowiskach wymagających zwinnego podejścia. Poprzez wiele ćwiczeń i symulacji studenci będą mogli własnoręcznie stworzyć wszystkie atrybuty metodyki Scrum. Szereg dyskusji nad kontrowersyjnymi zagadnieniami będzie inspiracją do świadomego dobrania procesu wytwarzania, który dobrze odpowiada specyfice danego środowiska pracy.
10. Product Development & Design Thinking Workshop
Prowadzący kurs: dr Seweryn Rudnicki / Jakub Kulesza | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi metodami i narzędziami budowania i rozwoju produktów przy wykorzystaniu mieszanki teorii, symulacji i use-case'ów ze startupów technologicznych. Uczestnicy dowiedzą się czego wymaga bycie dobrym Product Ownerem, jakie narzędzia i metody wspierają odkrywanie wartości dla użytkownika i poszukają odpowiedzi na pytanie „jak budować produkt, który ludzie pokochają?".

Design thinking to jedna z najważniejszych metod tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które odpowiadają potrzebom i możliwościom ich użytkowników. Wywodzi się z Doliny Krzemowej a obecnie jest stosowana globalnie zarówno przez duże organizacje, jak i małe start-upy. W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki nie tylko poznają zasady pracy tą metodą i zrozumieją jej rolę we współczesnym biznesie (user-driven, design-driven), ale także zyskają bezpośrednie doświadczenie jej użycia w praktyce.
11. Zarządzanie Zmianą
Prowadzący kurs: Piotr Sarecki, MBA / Andrzej Domagała | Rodzaj zajęć: wykład/warsztaty/konwersatorium |
Ilość godzin: 8

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat zmiany jako kompletnego i systematycznego procesu zarządzania, uświadomienie naturalnej sytuacji oporu ludzi, w sytuacjach prywatnych, edukacyjnych oraz zawodowych, rozwinięcie umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału ludzi i zasobów do osiągnięcia optymalnych efektów zmiany.

Zajęcia prowadzone są w trzech blokach: pierwszy koncentruje się na zjawisku zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie, wprowadza słuchacza w świat zarządzania zmianą, omawia przykłady wdrożeń zmian w organizacjach, dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie analizy interesariuszy i sposobów komunikacji z nimi. Drugi blok prezentuje zmianę jako proces. Uczestnicy przećwiczą wybrane narzędzia wspierające menedżera/lidera w m.in. pozytywnym odbiorze zmiany, zmniejszeniu oporu, utrwaleniu zmiany. W trzecim bloku zostanie przedstawiony przegląd dostępnych i cenionych przez praktyków podejść i metod zarządzania zmianą.

Uczestnik zajęć pozna przebieg zmiany w zespole i przedsiębiorstwie (jej kolejne stadia), podstawowe mechanizmy działające w zmianie i różnicę między zarządzaniem projektem a zarządzaniem zmianą. Zajęcia pozwolą uczestnikowi udoskonalić własne nastawienie do aktualnych i przyszłych zmian, zwiększyć swoje poczucie kontroli procesu zmiany oraz aktywnie wpływać na sukces wdrażanych zmian i jego percepcję wśród interesariuszy zmiany.
12. Workshop: Zwinny Manager
Prowadzący kurs: Piotr Sarecki, MBA | Rodzaj zajęć: warsztaty | Ilość godzin: 8

Program składający się z sześciu modułów, każdy moduł trwa jedną godzinę.

Każdy z modułów dedykowany jest innemu zagadnieniu, finalnym celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie motywowania podległych zespołów, radzenia sobie z niezadowoleniem podwładnych podczas wprowadzania zmian jak i przy wykonywaniu powtarzalnych czynności oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i samodoskonaleniu.

Uczestnik zajęć pozna pojęcia charakterystyczne dla koncepcji zwinnego zarządzania, podstawowe mechanizmy działające podczas wdrażania metodyk zwinnego zarządzania oraz różnicę między liniowym zarządzaniem projektem a zarządzaniem zwinnym. Po ukończeniu kursu będzie umieć poruszać się w organizacji zarządzanej zwinnie, delegować zadania i rozliczać z rezultatów, a także motywować pracowników do pracy. Co pozwoli zostać aktywnym uczestnikiem zespołów zarządzanych zwinnie i zwiększyć zakres swojego wpływu w zespole zwinnym.


Blok III | Managerial Skills
13. Nowoczesna Rekrutacja w IT
Prowadzący kurs: Justyna Pawlak-Mihułka | Ilość godzin: 8

Zajęcia mają na celu przygotowanie do prowadzenia rekrutacji w oparciu o dopasowanie do kultury organizacyjnej. Rekrutacja zostanie przedstawiona jako jakościowy proces składający się z kilku chronologicznie następujących po sobie etapów. Studenci w sposób praktyczny poznają sposób mapowania procesu rekrutacji. W czasie zajęć, prowadzonych w sposób interaktywny (konwersatoria i ćwiczenia) zostaną omówione kluczowe elementy rekrutacji oraz metody i narzędzia wykorzystane na poszczególnych etapach. Kurs rozpocznie się tworzeniem mapy procesu rekrutacji przez studentów. Następnie omówione zostaną poszczególne etapy: otwarcie procesu (briefing, opis stanowiska), ewaluacja kandydatów (Competency Based Interview), ofertowanie i zamknięcie rekrutacji, które rozpoczyna on-boarding. W czasie zajęć zostanie również przedstawiony sposób wykorzystania filozofii Agile i metodologii Lean w rekrutacji, jako sposobu na usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu rekrutacyjnego.
14. Performance & Talent Management
Prowadzący kurs: Marcin Zabrzański | Rodzaj zajęć: wykłady/konwersatorium/ćwiczenia | Ilość godzin: 8

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z tematami zarządzania jakością i wydajnością pracy, oraz rozwojem talentów i ustrukturyzowanym planowaniem sukceji w firmie. Wykład teoretyczny, konwersatorium i ćwiczenia przedstawią kompleksowo tematykę (krótkie tło historyczne, stan obecny oraz kierunki na przyszłość, potrzeba i główne cele, elementy kluczowe, wspomagające systemy IT i procesy pochodne). Nacisk położony zostanie na możliwość praktycznej aplikacji zdobytej wiedzy w procesach istniejących w firmie, niezależnie od funkcjonujących w nich systemów Performance Management / Talent Management, oraz zajmowanego stanowiska.

Uczestnik zajęć pozna genezę procesów zarządzających wydajnością pracy oraz rozwojem talentów w firmie, główne cele tych procesów, obecne kierunki stosowanych zmian wraz z ich praktycznym wpływem na organizacje, narzędzie 9-box, narzędzie do oceny potencjału ACE oraz kluczowe elementy obecnie stosowanych procesów, wraz z narzędziami i rolami głównych interesariuszy. Uczestnik zajęć będzie w stanie proaktywnie pracować z zespołem (swoim, którym zarządza, oraz departamentem, w którego struktury wchodzi) w kontekście ustrukturyzowanego zarządzania wydajnością pracy, rozwojem, oraz planowaniem sukcesji.
15. Motywacja i Zaangażowanie Pracowników
Prowadzący kurs: Aleksandra Wiśniewska | Ilość godzin: 6

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami motywacji i zaangażowania pracowników. Podczas zajęć będą również omawiane najnowsze praktyki firm technologicznych/IT, badania oraz skuteczności różnych metod motywowania i angażowania pracowników.
16. Umiejętności Menedżerskie
Prowadzący kurs: Magdalena Kopyściańska / Barbara Globisz-Durawa | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest zapoznanie się z wyzwaniami jakie stoją przed nowo awansowanymi menedżerami oraz zrozumienie czym funkcje menedżerskie różnią się od zadań eksperta i specjalisty. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym i współczesnym modelem przywództwa oraz kompetencjami koniecznymi do sprawowania tej funkcji. Będą również mieli okazję przećwiczyć wybrane umiejętności w warsztatowej części zajęć.
17. Lider Różnorodnych Zespołów
Prowadzący kurs: Piotr Piasecki | Ilość godzin: 8

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Są nastawione na przekazanie najważniejszej dla menedżerów wiedzy na temat z różnorodnym zespołem, zarządzania uwzględniającego indywidualne różnice w zachowaniu, stylu pracy i komunikacji oraz nauczenie się aplikowania tej wiedzy w praktyce.

Zagadnienia:

 • Zespoły otwarte w nowoczesnych organizacjach
 • Czy Twój zespój jest „zespołem X"? (diagnoza, kwestionariusz)
 • Różnorodność indywidualnych stylów zachowania i stylów pracy
 • Wywieranie wpływu przez lidera – jak dopasować pracę z ludźmi w różnorodnych zespołach?
 • Uzyskiwanie efektu synergii w różnorodnym zespole
 • Kierowanie pracą różnorodnego zespołu
18. Leading High Performing Teams
Prowadzący kurs: mgr inż. Mateusz Kwaśniewski | Rodzaj zajęć: wykład/konwersatorium/warsztaty | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest poznanie praktycznych narzędzi, które pozwolą zrealizować hasło "make people awesome" w obrębie zespołu IT. Zamiast koncentrować się na tradycyjnie rozumianym motywowaniu pracowników, zastanowimy się jak zatrudnić zmotywowanych ludzi i stworzyć im bezpiecznie środowisko pracy. Środowisko, w którym mogą dostarczać wartość, przeprowadzać eksperymenty i realizować swoje aspiracje zawodowe. Zamiast ogólnych modeli, zastanowimy się co działa w kontekście IT. Zamiast uczyć się mowy ciała czy sposobu mówienia, zastanowimy się jak zdobyć szacunek i zaufanie swoją wiedzą, empatią i rezultatami.

20 lat po narodzinach Agile Software Development zatraciliśmy zasady i wartości stojące za konkretnymi implementacjami manifestu. Praktyki menedżerskie wzięły górę nad technicznymi. Kopiujemy Scruma z lat 90 czy model Spotify z 2012 zapominając, że pracujemy w systemach złożonych, gdzie "najlepsze praktyki" nie działają. Te zajęcia pokazują liderom wysokowydajnych zespołów jak wypracować własne praktyki w swoim unikalnym kontekście w oparciu o zasady:
 • najpierw zapewnij bezpieczeństwo,
 • make people awesome,
 • stale dostarczaj wartość.

19. Narzędzia Wpływu Skutecznego Menedżera
Prowadzący kurs: Andrzej Domagała | Rodzaj zajęć: wykład/konwersatorium/warsztaty | Ilość godzin: 8

Zajęcia ukierunkowane są na podniesienie efektywności osobistej w wywieraniu wpływu na współpracowników, partnerów biznesowych. Kurs prowadzony jest w czterech blokach. Elementem spajającym wszystkie bloku jest zagadnienie zaufania. W pierwszych trzech blokach uwaga poświęcona jest metodom i technikom wywierania wpływu w sytuacji wystarczającego zaufania i zaangażowania stron. Ostatni blok kursu koncentruje uwagę na komunikacji w sytuacjach trudnych np. różnych, sprzecznych interesów, różnic osobowościowych. Kurs wzbogacony o przemyślenia, doświadczenia i dobre praktyki związane z wywieraniem wpływu „na odległość" m.in. integrowaniu, angażowaniu zespołów, uczestników spotkań.

Uczestnik zajęć pozna i zrozumie wagę zaufania dla długofalowego wywierania wpływu i pozna różnorodne techniki pomagające wywierać kontrolowany wpływ menedżera/lidera. W rezultacie zajęcia pozwolą uczestnikowi poprawić swój wizerunek, autorytet dzięki rozwiniętej umiejętności wywierania wpływu; budować argumentację w oparciu o poznane narzędzia wywierania wpływu; kontrolować przebieg spotkań indywidualnych i zespołowych dzięki poznanym narzędziom wywierania wpływu i prowadzenia negocjacji społecznych. .
20. Zarządzanie międzykulturowe. Zarządzanie wirtualnym zespołem.
Prowadzący kurs: Iga Machalewska | Ilość godzin: 8

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat mechanizmów międzykulturowej i wirtualnej współpracy. Będziemy nie tyle eksplorować różnice kulturowe, co docierać do ich przyczyn i poznawać stojące za nimi mechanizmy – po to, żeby w efekcie każdy z uczestników stał się bardziej kompetentny w prowadzeniu międzynarodowych projektów i budowaniu długotrwałych udanych międzykulturowych relacji. Kurs ma formę warsztatu z materiałem wideo, mailami, komunikacją wirtualną. Oparty jest na case study międzynarodowego zespołu projektowego.
21. Prezentacje Publiczne i Komunikacja Biznesowa
Prowadzący kurs: Jerzy Zientkowski | Ilość godzin: 16

Zajęcia mają na celu zbudować umiejętności i nawyki, wspierające skuteczną komunikację biznesową. Kształcą nawyk słuchania najpierw, mówienia później. Niezależnie od miejsca ich wykorzystania – sprzedaż, marketing, zarządzanie i kierowanie kadrami, rozwój osobisty, szkolenia, prezentacje, lista jest długa – pomagają zrozumieć, jak mówić do ludzi, żeby chcieli słuchać. Uzupełnieniem jest wiedza z zakresu biznesowego wykorzystania prezentacji: jak, gdzie i do kogo mówić, żeby zdobyć klientów i zbudować z nimi relacje; jak przygotowywać prezentacje według schematu, który zamienia wykład w sprzedaż.
Blok IV | IT Architecture and Technology
22. Agile Development
Prowadzący kurs: Bartosz Czerwiński | Ilość godzin: 8

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę współczesnych metod wytwarzania oprogramowania oraz narzędzi z powodzeniem stosowanych w branży IT na całym świecie. Biorąc pod uwagę docelową grupę słuchaczy (liderzy i przyszli liderzy IT), nacisk zostanie położony na te aspekty procesu wytwarzania, które mają istotny wpływ na efektywność pracy zespołów inżynierów. Wprowadzenie teoretyczne będzie uzupełnione zajęciami warsztatowymi, które pozwolą słuchaczom nie tylko zastosować nowo zdobytą wiedzę w praktyce, ale również spojrzeć na poszczególne elementy procesu wytwarzania z różnych perspektyw.
23. Agile Testing and Documentation
Prowadzący kurs: Michał Kordas / Paweł Kowaluk | Rodzaj zajęć: warsztaty | Ilość godzin: 8

Uczestnicy poznają:
 • podstawowe zasady i korzyści płynące ze zwinnego testowania aplikacji
 • różnice między testowaniem w klasycznym a zwinnym środowisku
 • rolę testera w projekcie zwinnym
 • piramidę testów, kwadranty testowe oraz pojęcia TDD, ATDD i BDD
 • koncept retrospektywy, ciągłej integracji oraz dostarczania
 • narzędzia dostępne dla testerów zwinnych
 • korzyści płynące ze zwinnego podejścia oraz częstej informacji zwrotnej

Uczestnicy dowiedzą się:
 • jakie jest miejsce dokumentacji użytkownika w tworzeniu i sprzedaży oprogramowania
 • jak działa proces wytwarzania i utrzymywania treści techniczn

Uczestnicy wezmą udział w prostym warsztacie tworzenia dokumentacji użytkownika przy użyciu persony i design thinking. W ramach warsztatu uczestnicy nauczą się:
 • Jak konstruować uproszczoną personę
 • Jak projektować mapę strony z dokumentacją skupioną na potrzebach użytkownika
 • Jak oddzielić procesy przedsiębiorstwa od potrzeb użytkownika w projektowaniu dokumentacji.
24. Strategic Patterns of Domain Driven Design
Prowadzący kurs: Sławek Sobótka | Rodzaj zajęć: wykład/konwersatorium/warsztaty | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom metodyki Domain Driven Design. Ze względu na kierunek studiów nacisk zostanie położony na podzbiór technik DDD związanych ze strategicznymi decyzjami projektowymi: granice odpowiedzialności modułów, autonomia zespołów, wzajemny wpływ domen biznesowych. Zajęcia dostarczą praktycznej wiedzy i narzędzi, pomocnych przy radzeniu sobie z projektami dużej skali pod względem złożoności i rozmiaru zespołu.

Uczestnik zajęć pozna pojęcia wzorców strategicznych i taktycznych DDD, wszystkie wzorce strategiczne DDD, korzyści płynące ze stosowania technik Ubiquitius Language oraz proces wyznaczania granic modułów. Po ukończeniu kursu będzie miał/a świadomość problemów organizacyjnych i architektonicznych wynikających z błędnie poprowadzonych granic domen biznesowych, kompleksowe spojrzenie na proces projektowania i modelowania.

25. Software Architecture - Microservices |
Architektura nowoczesnych systemów IT
Prowadzący kurs: Jakub Kubryński | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z obecnymi trendami i rozwiązaniami w zakresie architektury systemów informatycznych. Nacisk położony będzie na wykorzystanie chmury do tworzenia skalowanych systemów, szeroko zakrojonej automatyzacji wspierającej rozwój systemów rozproszonych, a także wprowadzenie do zagadnień ciągłego dostarczania i monitoringu.
26. Data-Driven Organizations
Prowadzący kurs: dr Tomasz Orzechowski / dr Andrzej Izworski | Ilość godzin: 8

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom obszaru analizy danych, w szczególności jej wykorzystania w budowaniu produktów informatycznych. Nacisk zostanie położony przede wszystkim na wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz metod, z którymi stykają się osoby odpowiedzialne za tego typu projekty. Ponadto przedstawione zostaną szczegółowo role osób, które tworzą rozwiązania przetwarzające duże zbiory danych, a także popularne narzędzia stosowane zarówno do budowania produktów informatycznych jak również analizy danych biznesowych.
Poznaj Wykładowców
Poznaj zespół ekspertów prowadzących kursy w ramach studiów IT Business Management AGH