REKRUTACJA

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy odbędzie się rekrutacja?
Trwają zapisy na IV-cią edycję 2020/2021!
W następnym pytaniu znajdziesz więcej informacji.
Jak wygląda procedura rekrutacji?
W celu rekrutacji prosimy o:

1. Kontakt z administratorem studiów - Pauliną Walotek (tel: 12 617 43 57, email: pwalotek@agh.edu.pl), Anetą Nosal (tel: 12 617 42 51, email: anosal@agh.edu.pl) lub z Justyną Pawlak-Mihułka (justyna.mihulka@freenovation.org)

2. Wypełnienie i przesłanie dokumentów dostępnych w sekcji "Pliki do pobrania" oraz krótkiego życiorysu zawodowego (CV).

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną (pwalotek@agh.edu.pl lub anosal@agh.edu.pl), tradycyjną lub osobiście na adres:
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
(z dopiskiem: "IT Business Management – Paulina Walotek", pok. 25).

3. Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia transakcji: całość studiów: 8 500 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 4 250 zł)
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT
 • Termin zgłoszeń: rekrutacja na IV edycję trwa do 11.10.2020 lub do wyczerpania miejsc!

Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.
Jakie dokumenty potrzebne są do rekrutacji?
Kandydat na studia podyplomowe składa u organizatora studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na tej podstronie w sekcji "pliki do pobrania");
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
Kto może wziąć udział w rekrutacji?
 • Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
  - Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
  - Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie)
 • Studia są prowadzone w języku polskim. Część materiałów dydaktycznych i literatury jest w języku angielskim, dlatego sugerujemy kandydatom na studia posiadanie umiejętności językowych przynajmniej na poziomie B1.
Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto. W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.
Ile jest dostępnych miejsc?
W tej edycji przewidujemy maksymalnie 20 miejsc w celu zapewnienia komfortowej pracy warsztatowej.
Jakie są zasady ukończenia studiów?
Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na wszystkich przedmiotach (w dniu ich przeprowadzenia). Frekwencja mierzona jest w każdym dniu studiów. Nieobecności muszą zostać odrobione. Brak odrobienia nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu i wpływa na obniżenie oceny końcowej ze studiów. Odrabianie nieobecności jest możliwe tylko w przypadku nieobecności usprawiedliwionych. Kierownik studiów podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przesłanym do niego drogą mailową (zwolnieniem lekarskim lub innym poważnym powodem osobistym). Uzasadnienie musi zostać przekazane najpóźniej w tygodniu kalendarzowym, który następuje po zaistnieniu nieobecności.

W skali roku dopuszczalne jest opuszczenie maksymalnie 20% dni zjazdowych. Ocena końcowa ze studiów jest średnią ocen i zaliczeń uzyskiwanych w trakcie procesu kształcenia. Zasady studiowania wynikają bezpośrednio z "Regulaminu studiów podyplomowych AGH"
Jak długo trwają studia?
Studia trwają 2 semestry (od X 2020 r. do VI 2021 r.)
Program studiów obejmuje 222 godziny wykładów i warsztatów.
Jak często i gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH – ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.

WAŻNE: W związku z epidemią COVID-19, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu.
Kto jest organizatorem studiów?
Studia organizuje Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Kto odpowiada za studia?
Pomysłodawca: Justyna Pawlak-Mihułka
Kierownik srudiów: dr Tomasz Piróg

Pliki do pobrania
Pobierz pliki przydatne podczas rekrutacji:

Kontakt
Zainteresowały Cię studia IT Business Management AGH?
Odezwij się z pytaniami do odpowiednich osoby:
Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego:

Justyna Pawlak-Mihułka
email: justyna.mihulka@freenovation.org
Informacje dla kandydatów i uczestników, rekrutacja:

Paulina Walotek
telefon: 12 617 43 57
email: pwalotek@agh.edu.pl
lub
Aneta Nosal
telefon: 12 617 42 51
email: anosal@agh.edu.pl


Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
email: tpirog@agh.edu.pl