REKRUTACJA

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy odbędzie się rekrutacja?
Zapisy na VI-tą edycję 2022/2023 właśnie ruszyły!
Jak wygląda procedura rekrutacji?
W celu rekrutacji prosimy o:

1. Kontakt z administratorem studiów - Katarzyną Chromik-Myśliwiec (chromik@agh.edu.pl) lub z Justyną Pawlak-Mihułka (justyna.mihulka@freenovation.org)

2. 2. Wypełnienie i przesłanie dokumentów dostępnych w sekcji "Pliki do pobrania" wraz ze skanem/kserokopią dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub inżynierski lub wyżej) oraz krótkim życiorysem zawodowym (CV).

UWAGA! Osoby, które posiadają zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych przy rekrutacji muszą złożyć dyplom opatrzony apostille lub poddać go legalizacji, w zależności od szczegółowych wymogów. W
niektórych przypadkach konieczna będzie także nostryfikacja dyplomu wg. zasad zawartych w informatorach NAWA (https://nawa.gov.pl/uznawalno sc/opisy-zagranicznych- systemow-edukacji).

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną (chromik@agh.edu.pl), tradycyjną lub osobiście na adres:
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
(z dopiskiem: "IT Business Management – Katarzyna Chromik-Myśliwiec", pok. 25).

3. Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia transakcji: całość studiów: 8 500 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 4 250 zł)
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT
 • Termin zgłoszeń: rekrutacja na VI edycję trwa do 30.09.2022 lub do wyczerpania miejsc!

Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.
Jakie dokumenty potrzebne są do rekrutacji?
Kandydat na studia podyplomowe składa u organizatora studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na tej podstronie w sekcji "pliki do pobrania");
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • dodatkowo osoby, które ukończyły studia za granicą składając dokumenty rekrutacyjne muszą dołączyły apostille do dyplomu.
Kto może wziąć udział w rekrutacji?
 • Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
  - Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
  - Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie)

  Uwaga! W pierwszej kolejności na studia przyjmowane będą osoby spełniające minimum jeden z dwóch powyższych warunków. Pozostali kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Ile jest dostępnych miejsc?
W tej edycji przewidujemy maksymalnie 24 miejsc w celu zapewnienia komfortowej pracy warsztatowej.
Jakie są zasady ukończenia studiów?
Studenci są zobowiązani do obecności na wszystkich przedmiotach, w dniu ich przeprowadzenia. W trakcie studiów można opuścić maksymalnie 6 dni zjazdowych. Każda nieobecności musi zostać odrobiona. Dyplomy świadczące o ukończeniu studiów zostaną wydane tylko osobom z kompletem ocen i zaliczeń. Ocena końcowa ze studiów jest średnią ocen i zaliczeń uzyskiwanych w trakcie procesu kształcenia. Zasady studiowania wynikają bezpośrednio z "Regulaminu studiów podyplomowych AGH".

Kierownik studiów może umożliwić odrobienie zaliczenia lub oceny, po zapoznaniu się z uzasadnieniem nieobecności. Uzasadnienie należy przesłać do Kierownika drogą mailową (zwolnieniem lekarskim lub innym poważnym powodem osobistym). Uzasadnienie musi zostać przekazane najpóźniej w tygodniu kalendarzowym, który następuje po zaistnieniu nieobecności.

Fakt odrobienia zaliczenia lub oceny nie kasuje informacji o zaistnieniu nieobecności. Odrobiona nieobecność nadal traktowana jako opuszczony dzień zjazdowy.
Jak długo trwają studia?
Studia trwają 2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)
Program studiów obejmuje 222 godziny wykładów i warsztatów.
Jak często i gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Campusie AGH w Krakowie.

WAŻNE: W związku z epidemią COVID-19, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu.
Kto jest organizatorem studiów?
Studia organizuje Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Kto odpowiada za studia?
Pomysłodawca: Justyna Pawlak-Mihułka
Kierownik studiów: dr Tomasz Piróg
Administracja: Katarzyna Chromik-Myśliwiec

Pliki do pobrania
Pobierz pliki przydatne podczas rekrutacji:

Kontakt
Zainteresowały Cię studia IT Business Management AGH?
Odezwij się z pytaniami do odpowiednich osoby:
Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego:

Justyna Pawlak-Mihułka
email: justyna.mihulka@freenovation.org
Informacje dla kandydatów i uczestników, rekrutacja:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 885 953 555
email: chromik@agh.edu.pl
Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
email: tpirog@agh.edu.pl