REKRUTACJA

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy odbędzie się rekrutacja?
17 czerwca 2024, godz. 12:00 - start rekrutacji na VIII-mą edycję 2023/2024!

Termin zgłoszeń: na dokumenty czekamy do 30 września 2024 lub do wyczerpania miejsc.
Jaki jest koszt studiów?
Całkowity koszt udziału w VII. edycji studiów ITBM to 12 700 zł*.

Opłata rozłożona jest na dwie równe raty - po jednej za każdy semestr (6 350 zł).

*Warunki rekrutacji i cena na edycję 2024/2025 mogą ulec zmianie.
Kto może wziąć udział w rekrutacji?
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
 • Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
 • Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie)

Uwaga! W pierwszej kolejności na studia przyjmowane będą osoby spełniające minimum jeden z dwóch powyższych warunków. Pozostali kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Ile jest dostępnych miejsc?
W tej edycji przewidujemy maksymalnie 24 miejsca w celu zapewnienia komfortowej pracy warsztatowej.
Jakie są zasady ukończenia studiów?
Studenci są zobowiązani do obecności na wszystkich przedmiotach, w dniu ich przeprowadzenia. W trakcie studiów można opuścić maksymalnie 6 dni zjazdowych. Każda nieobecności musi zostać odrobiona. Dyplomy świadczące o ukończeniu studiów zostaną wydane tylko osobom z kompletem ocen i zaliczeń. Ocena końcowa ze studiów jest średnią ocen i zaliczeń uzyskiwanych w trakcie procesu kształcenia. Zasady studiowania wynikają bezpośrednio z "Regulaminu studiów podyplomowych AGH".

Kierownik studiów może umożliwić odrobienie zaliczenia lub oceny, po zapoznaniu się z uzasadnieniem nieobecności. Uzasadnienie należy przesłać do Kierownika drogą mailową (zwolnieniem lekarskim lub innym poważnym powodem osobistym). Uzasadnienie musi zostać przekazane najpóźniej w tygodniu kalendarzowym, który następuje po zaistnieniu nieobecności.

Fakt odrobienia zaliczenia lub oceny nie kasuje informacji o zaistnieniu nieobecności. Odrobiona nieobecność nadal traktowana jako opuszczony dzień zjazdowy.
Jak długo trwają studia?
Studia trwają 2 semestry (od X 2024 r. do VI 2025 r.)
Kto jest organizatorem studiów?
Studia organizuje Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Jak często i gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Campusie AGH w Krakowie.
Kto odpowiada za studia?
Pomysłodawca: Justyna Pawlak-Mihułka
Kierownik studiów: dr Tomasz Piróg
Administracja: Aneta Nosal

Kontakt
Zainteresowały Cię studia IT Business Management AGH?
Odezwij się z pytaniami do odpowiednich osoby:
 • Justyna Pawlak-Mihułka
  Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego
  email: justyna.mihulka@freenovation.org
 • Aneta Nosal
  Informacje dla kandydatów i uczestników
  email: anosal@agh.edu.pl | tel. 12 617 42 52
 • dr Tomasz Piróg
  Kierownik studiów
  email: tpirog@agh.edu.pl